Privacyverklaring

Dank dat u deel wilt nemen aan het panel! Uw inbreng helpt project Convenant Werkperspectief.NL verder. Convenant Werkperspectief is een samenwerking van de 17 grote groei- en (tijdelijke) krimpsectoren, waarvan Sectorfonds Luchtvaart de aangewezen juridische vertegenwoordiger is. Sectorfonds Luchtvaart hecht veel waarde aan het beschermen van privacy. Door deel te nemen aan ons panel geeft u ons toestemming om een aantal persoonsgegevens van u te verwerken. Deze privacyverklaring licht toe hoe en waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe u uw wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens kunt uitoefenen.

Hoe wordt informatie verzameld en wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alle informatie die wij verzamelen, verzamelen wij door het rechtstreeks aan u te vragen, bijvoorbeeld op het moment dat u zich voor het eerst aanmeldt als panellid.

De volgende partijen hebben toegang tot uw gegevens:

 • Sectorfonds Luchtvaart
 • Wecreate Consulting
 • Programmabureau Luchtvaart

Welke gegevens worden verzameld?

Op basis van de door u verstrekte informatie worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Functie;
 • Organisatie;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.
 • Datum deelname panelbijeenkomst inclusief start- en eindtijd

Doeleinden van de verwerking

We verwerken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, behoudens wanneer daar expliciet toestemming voor is verleend.

 • Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:
 • Uitnodigingen te versturen voor deelname panelbijeenkomsten
 • Delen van online enquêtes met het verzoek deze in te vullen

Afwijken van deze doelstellingen is alleen mogelijk, indien:

 • Er op basis van een wettelijke verplichting, als antwoord op een rechterlijk bevel, een gerechtelijke of andere dagvaarding door de overheid of bevel of anderszins in samenwerking met wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties een basis voor is;
 • Wij te goeder trouw denken dat het gepast/noodzakelijk is om gegevens vrij te geven om:
  -Voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een aansprakelijkheidsstelling;
  -Onszelf of anderen te beschermen tegen een frauduleuze, beledigende of onwettige activiteit of gebruik;
  -Onze eigendommen of andere wettelijke rechten te beschermen, onze contracten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Om privacy optimaal te kunnen waarborgen zijn wij wettelijk verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. Omdat de eisen die worden gesteld aan het technische beveiligingsniveau continu veranderen en omdat de genomen maatregelen continu worden doorontwikkeld is het niet mogelijk om hier een uitputtende lijst van alle technische en organisatorische maatregelen te geven.

Wel zijn er enkele algemene uitgangspunten waar wij ons aan houden:

 • Gegevens worden niet langer of uitgebreider verwerkt dan noodzakelijk voor de doelen zoals vastgelegd in deze verklaring;
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan strikte geheimhouding, behalve waar een betrokkene expliciete toestemming heeft gegeven voor het verbreken van deze vertrouwelijkheid;
 • Indien wij op grond van een wettelijk voorschrift persoonsgegevens dienen te verstrekken, informeren wij de betrokkene onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking;
 • Er wordt geborgd dat zo min mogelijk medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie;
 • Indien er sprake is van een (vermoedelijke) inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen wij ons inspannen om de betrokkene zo spoedig mogelijk te informeren over deze inbreuk, onverminderd de verplichting om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen.

Daarnaast wijzen wij u erop dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid

Wecreate Consulting behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijden aan te passen op basis van gewijzigde wet- en regelgeving en/of nieuwe inzichten. Bekijk daarom deze privacyverklaring regelmatig.